vineri, 3 iunie 2011

Patru politicieni, Rectori de Universitate acuzaţi de ANI

COMUNICAT

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către:

- doamna Ecaterina ANDRONESCU, Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României,

- domnul Florian POPA, Rector al Universității de Medicină și Farmacie CAROL DAVILA din București şi Deputat în Parlamentul României,

- domnul Nicolae ROBU, Rector al Universității POLITEHNICA din Timișoara şi Senator în Parlamentului României şi

- domnul Ștefan Iosif DRĂGULESCU, Rector al Universității de Medicină și Farmacie VICTOR BABEȘ din Timișoara şi Deputat în Parlamentului României.

În temeiul art. 12, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate a demarat, în luna aprilie 2001, verificările cu privire la nerespectarea de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, domnul Florian POPA, domnul Nicolae ROBU şi domnul Ștefan Iosif DRĂGULESCU, Membri ai Parlamentului României, a dispoziţiilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanelor evaluate, acestea fiind înştiinţate cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază – de a fi asistaţi sau reprezentaţi de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris –, elementele identificate, datele şi informaţiile cuprinse în dosarele de evaluare.

Astfel, doamna Ecaterina ANDRONESCU a fost informată, la data de 19.05.2011, prin intermediul adresei nr. 60434/G/I.I. cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, iar, la data de 27.05.2011, avocatul doamnei Ecaterina ANDRONESCU s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat la cunoștință de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare şi a depus punctul de vedere al persoanei evaluate.

Domnul Florian POPA a fost informat, la data de 19.05.2011, prin intermediul adresei nr. 60312/G/I.I. cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, iar, la data de 01.06.2011, a transmis Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere cu privire la elementele identificate.

Domnul Nicolae ROBU a fost informat, la data de 19.05.2011, prin intermediul adresei nr. 60464/G/I.I. cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, iar, la data de 01.06.2011, s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare şi a depus un punct de vedere cu privire la elementele identificate.

Domnul Ștefan Iosif DRĂGULESCU a fost informat, la data de 18.05.2011, prin intermediul adresei nr. 59970/G/I.I. cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, iar, la data de 27.05.2011, s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat cunoştinţă de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare şi a depus un punct de vedere cu privire la elementele identificate.

În urma evaluărilor efectuate în cazul doamnei Ecaterina ANDRONESCU, s-au identificat următoarele elemente:

- începând cu anul 2004, doamna Ecaterina ANDRONESCU exercită funcţia de Rector şi ordonator principal de credite al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti;

- mandatul doamnei Ecaterina ANDRONESCU de Senator în Parlamentul României a fost validat prin Hotărârea Senatului României nr. 68/19.12.2008;

- doamna Ecaterina ANDRONESCU exercită, în prezent, şi funcția de Vicepreședinte al Partidului Social Democrat.

În urma evaluărilor efectuate, în cazul domnului Florian POPA, s-au identificat următoarele elemente:

- mandatul domnului Florian POPA de Deputat în Parlamentul României a fost validat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 40/19.12.2008;

- începând cu anul 2004, domnul Florian POPA exercită funcţia de Rector şi ordonator principal de credite al Universității de Medicină și Farmacie CAROL DAVILA din București.

În urma evaluărilor efectuate, în cazul domnului Nicolae ROBU, s-au identificat următoarele elemente:

- mandatul domnului Nicolae ROBU de Senator în Parlamentul României a fost validat prin Hotărârea Senatului României nr. 68 din data de 19.12.2008;

- începând cu anul 2008, domnul Nicolae ROBU exercită funcţia de Rector şi ordonator principal de credite al Universității POLITEHNICA din Timișoara;

- domnul Nicolae ROBU exercită, în prezent, și funcția de Președinte al Partidului Național Liberal, filiala Timiș.

În urma evaluărilor efectuate, în cazul domnului Ștefan Iosif DRĂGULESCU, s-au identificat următoarele elemente:

- mandatul domnului Ștefan Iosif DRĂGULESCU de Deputat în Parlamentul României a fost validat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 40/19.12.2008;

- începând cu anul 2008, domnul Ștefan Iosif DRĂGULESCU exercită funcţia de Rector şi ordonator principal de credite al Universității de Medicină și Farmacie VICTOR BABEȘ din Timișoara.

Au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al incompatibilităților, deoarece, conform art. 215, alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011: ”persoanele care ocupă o ... demnitate publică nu pot exercita funcția de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”, iar, potrivit art. 215, alin. (4) din acelaşi act normativ: ”funcția de rector este incompatibilă cu deținerea de funcții de conducere în cadrul unui partid politic pe perioada exercitării mandatului”.

Doamna Ecaterina ANDRONESCU este în incompatibilitate începând cu data de 10 februarie 2011, deoarece exercită simultan funcţia de Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi cea de Senator în Parlamentul României, respectiv funcţia de Vicepreședinte al Partidului Social Democrat.

Domnul Florian POPA este în incompatibilitate începând cu data de 10 februarie 2011, deoarece exercită simultan funcţia de Rector al Universității de Medicină și Farmacie CAROL DAVILA din București şi cea de Deputat în Parlamentul României.

Domnul Nicolae ROBU este în incompatibilitate începând cu data de 10 februarie 2011, deoarece exercită simultan funcţia de Rector al Universității POLITEHNICA din Timișoara şi cea de Senator în Parlamentului României, respectiv funcţia de Președinte al Partidului Național Liberal, filiala Timiș.

Domnul Ștefan Iosif DRĂGULESCU este în incompatibilitate începând cu data de 10 februarie 2011, deoarece exercită simultan funcţia de Rector al Universității de Medicină și Farmacie VICTOR BABEȘ din Timișoara şi cea de Deputat în Parlamentului României.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor legii menționate, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
03 mai 2011

Niciun comentariu: