joi, 2 iunie 2011

Proiectul Legii de modificare a Constituţiei României (1)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE PRIVIND
REVIZUIREA CONSTITUTIEI ROMÂNIEI

Parlamentul României adopta prezenta lege:

Art. I
Constitutia României, republicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
767 din 31 octombrie 2003, se modifica si se completeaza astfel:

1. Articolul 6 se completeaza cu un nou alineat, (3), astfel:
Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu urmatorul cuprins:

,,(3) Autoritatile publice vor consulta organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale în legatura cu deciziile privind pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice,culturale si religioase.’’

2. Alineatul (3) al articolului 23 se modifica astfel:
Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Retinerea nu poate depasi 48 de ore.

3. Alineatul (2) al articolului 37 se modifica astfel:
Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

,,(2) Candidatii trebuie sa fi împlinit, pâna în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Parlamentul României sau în organele administratiei publice locale si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.’’

4. Alineatul (3) al articolului 40 se modifica astfel:
Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia, magistratii, cadrele militare în activitate, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.’’

5. Alineatul (8) al articolului 44 se modifica astfel:
Alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

,,(8) Averea dobândita licit nu poate fi confiscata.

6. Alineatul (3) al articolului 52 se modifica astfel:
Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita în conditiile legii si nu înlatura raspunderea magistratilor pentru erorile judiciare savârsite.

7. Alineatul (1) al articolului 58 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Avocatul Poporului este numit de catre Parlament, pe o durata de 5 ani, pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului Poporului sunt specializati pe domenii de activitate, conform legii de organizare si functionare a institutiei.

8. Articolul 60 se modificasi va avea urmatorul cuprins:

,,Articolul 60
Avocatul Poporului prezinta Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestuia. Rapoartele pot contine recomandari privind legislatia sau masuri de alta natura, pentru ocrotirea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.’’

9. Alineatul (2) al articolului 61 se modifica astfel:
Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

,,(2) Parlamentul este alcatuit dintr-o singura Camera.’’

10. Articolul 62 se modificasi va avea urmatorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Alegerea parlamentarilor’’
Cuprinsul articolului va fi:

,,Articolul 62
(1) Parlamentul este alcatuit din parlamentari alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, care nu întrunesc în alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de parlamentar, în conditiile legii electorale. Cetatenii unei minoritati nationale pot fi reprezentati numai de o singura organizatie.
(3) Numarul parlamentarilor se stabileste prin legea electorala, în raport cu populatia tarii, si nu poate depasi 300 de persoane.


11. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 63 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeste de drept în stare de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta, pâna la încetarea acestora.

Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

(2) Alegerile pentru Parlament se desfasoara în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea sa.

Alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

(4) Mandatul Parlamentului se prelungeste pâna la întrunirea legala a noului Parlament. În aceasta perioada nu poate fi revizuita Constitutia si nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.’’

12. Articolul 64 se modificasi va avea urmatorul cuprins:

,,Articolul 64
(1) Organizarea si functionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament propriu, adoptat cu votul majoritatii membrilor sai. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prevazute în bugetul propriu, aprobat de acesta si face parte integranta din bugetul de stat.


(va urma)

Niciun comentariu: