joi, 2 iunie 2011

Senatorul Ecaterina Andronescu (PSD) este acuzată de ANI de săvârşirea infracţiunii de conflict de interese


Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:

- încălcarea de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României, a regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă;

- indicii referitoare lap posibila săvârşire de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României.

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu, la data de 11.03.2011, cu privire la nerespectarea de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, în calitate de Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, a regimului juridic al conflictului de interese.

Începând cu anul 2004, doamna Ecaterina ANDRONESCU exercită funcţia de Rector şi ordonator de credite al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. În perioada 2000 – 2003 şi, respectiv, 2008 – 2009, mandatul de Rector şi ordonator de credite al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti a fost întrerupt pentru îndeplinirea demnității publice de Ministru al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv, al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. În prezent, doamna Ecaterina ANDRONESCU se află în exercitarea celui de-al patrulea mandat consecutiv de Parlamentar (1996 - 2008 – Deputat în Parlamentul României și 2008 - prezent – Senator în Parlamentul României).

Sub aspect procedural, la data de 08.04.2011, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010 în ceea ce privește informarea persoanei evaluate, doamna Ecaterina ANDRONESCU fiind înştiinţată, prin intermediul 46000/G/I.I., recomandate (confirmare de primire datată 12.04.2011), cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

La data de 27.05.2011, avocatul doamnei Ecaterina ANDRONESCU s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate, ocazie cu care a luat la cunoștință de faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței conflictului de interese, precum şi de informaţiile şi datele cuprinse în dosarul de evaluare şi a depus la dosarul cauzei punctul de vedere al persoanei evaluate.

În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:

- doamna Ecaterina ANDRONESCU a fost numită în funcția de Rector şi ordonator de credite al Universității POLITEHNICA din București prin Ordinul Ministrului Educației Cercetării și Tineretului nr. 3538/24.03.2008;

- în perioada 12.02.2009 - 30.09.2009, prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 3251, mandatul doamnei Ecaterina ANDRONESCU de Rector şi ordonator de credite al Universității POLITEHNICA din București a fost întrerupt pentru îndeplinirea demnității publice de Ministru al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării;

- la data de 30.09.2009, în baza Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5431, doamna Ecaterina ANDRONESCU își reia mandatul de Rector și ordonator de credite al Universității POLITEHNICA din București;

- la data de 08.09.2008, doamna Ecaterina ANDRONESCU, în calitate de Rector al Universității POLITEHNICA din București, a semnat Decizia nr. 302, prin care a fost desemnat Managerul Proiectului ”Pregătirea competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societății bazate pe cunoaștere” – ID 7713, în persoana doamnei Ecaterina ANDRONESCU;

- doamna Ecaterina ANDRONESCU a încasat, în perioada octombrie 2009 – aprilie 2011, în calitate de Manager de proiect, suma de 39.843 Lei;

- în perioada îndeplinirii demnității publice de Ministru al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, din documentele transmise de către Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M.P.O.S.D.R.U.), nu rezultă faptul că doamna Ecaterina ANDRONESCU s-a suspendat din funcţia de Manager de Proiect.

După exprimarea punctului de vedere de către persoana evaluată, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, după cum urmează:

- încălcarea de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României, a regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, ca urmare a obţinerii unui beneficiu patrimonial şi a semnării, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese, în calitate de Rector al Universității POLITEHNICA din București, a următoarelor documente:

1. Decizia nr. 302/08.09.2008, prin care doamna Ecaterina ANDRONESCU era numită în calitate de Manager de proiect;

2. Cererea de finanțare a Proiectului ”Pregătirea competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societății bazate pe cunoaștere”, nr. 7713/07.05.2008, depusă de către Universitatea POLITEHNICA din București la Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M.P.O.S.D.R.U.);

3. Contractul de finanțare POSDRU/6/1.5/S/19, datat 25.09.2008, cu o finanțare inițială nerambursabilă în valoare de 18.130.000 Lei, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.M.P.O.S.D.R.U.) și Universitatea POLITEHNICA din București;

4. Actul adițional nr. 1 al Contractului de finanțare POSDRU/6/1.5/S/19, datat 15.12.2008;

5. Actul adițional nr. 2 al Contractului de finanțare POSDRU/6/1.5/S/19, datat 14.04.2010, privind diminuarea sumei finanțate inițial de la 18.130.000,00 Lei, la suma maximă de 14.350.688,16 Lei (fără TVA), reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, diferența de 2%, respectiv 292.871,19 Lei, având ca sursă de finanțare contribuția beneficiarului – Universitatea POLITEHNICA din București.

- indicii referitoare la posibila săvârşire de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României, constând în îndeplinirea unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură.

Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri:

- iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective;

- sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibila săvârşire de către doamna Ecaterina ANDRONESCU, Rector al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti şi Senator în Parlamentul României, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE,
02 iunie 2011

Niciun comentariu: