vineri, 3 iunie 2011

Proiectul Legii de modificare a Constituţiei României (2)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE PRIVIND
REVIZUIREA CONSTITUTIEI ROMÂNIEI

Parlamentul României adopta prezenta lege (continuare):

Art 64
(2) Parlamentul îsi alege un birou permanent. Presedintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului. Ceilalti membri ai biroului permanent sunt alesi la începutul fiecarei sesiuni. Presedintele Parlamentului si ceilalti membri ai biroului permanent pot fi revocati înainte de expirarea mandatului, în conditiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare al Parlamentului.
(3) Parlamentarii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului de organizare si functionare al Parlamentului.
(4) Parlamentul îsi constituie comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale.
(5) Biroul permanent si comisiile parlamentare se alcatuiesc potrivit configuratiei politice a Parlamentului.’’


13. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Sedintele Parlamentului’’
Cuprinsul articolului va fi:

,,Articolul 65
(1) Parlamentul lucreaza în sedinte. Sedintele Parlamentului sunt publice.
(2) Parlamentul poate hotarî ca anumite sedinte sa fie secrete.”


14. Articolul 66 se modificasi va avea urmatorul cuprins:
,,Articolul 66

(1) Parlamentul se întruneste în doua sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie si nu poate depasi sfârsitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie si nu poate depasi sfârsitul lunii decembrie.
(2) Parlamentul se întruneste si în sesiuni extraordinare, la cererea Presedintelui României, a biroului permanent al Parlamentului ori a cel putin o treime din numarul parlamentarilor.
(3) Convocarea Parlamentului se face de presedintele acestuia.’’


15. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Articolul 67
Parlamentul adopta legi, hotarâri si motiuni, în prezenta majoritatii membrilor.’’

16. Articolul 68 se abroga.

17. La Titlul III, Capitolul I, titlul Sectiunii a 2-a se modificasi va avea urmatorul cuprins :

SECTIUNEA a 2-a
Statutul parlamentarilor


18. Alineatul (1) al articolului 69 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) În exercitarea mandatului, parlamentarii sunt în serviciul poporului.’’

19. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Mandatul parlamentarilor’’
Cuprinsul articolului va fi:

,,Articolul 70
(1) Parlamentarii intra în exercitiul mandatului la data întrunirii legale a Parlamentului, sub conditia
validarii alegerii si a depunerii juramântului. Juramântul se stabileste prin lege organica.
(2) Calitatea de parlamentar înceteaza la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales sau în caz
de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.’’


20. Alineatele (1) si (2) ale articolului 71 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Nimeni nu poate fi, în acelasi timp, membru al Parlamentului si membru al Parlamentului European.”

Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Calitatea de parlamentar este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.’’

21. Articolul 72 se modificasi va avea urmatorul cuprins:
,,Articolul 72

(1) Parlamentarii nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(2) Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea în judecata penala a parlamentarilor pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului, se pot face numai de catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.
Competenta de judecata apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.”


22. Alineatul (3) al articolului 73 se modifica si se completeaza astfel:
Litera c) va avea urmatorul cuprins:

„c) statutul parlamentarilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora;’’

Dupa litera s) se introduce o noua litera, s ), cu urmatorul cuprins:

„s ) raspunderea judecatorilor si procurorilor;”

23. Alineatele (1), (3), (4) si (5) ale articolului 74 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, parlamentarilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care îsi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar în fiecare din aceste judete, respectiv în municipiul Bucuresti, trebuie sa fie înregistrate cel putin 5.000 de semnaturi în sprijinul acestei initiative.”

Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

„(3) Guvernul îsi exercita initiativa legislativa prin transmiterea proiectului de lege catre Parlament.”

Alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

„(4) Parlamentarii si cetatenii care exercita dreptul la initiativa legislativa pot prezenta propuneri legislative numai în forma ceruta pentru proiectele de legi.”

Alineatul (5) se abroga.

24. Articolul 75 se abroga.

25. Articolul 76 se modificasi se completeaza astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„(1) Legile organice si hotarârea privind regulamentul de organizare si functionare al Parlamentului se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.”

Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Legile ordinare si hotarârile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta Parlamentului.”

Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) La cererea Guvernului sau din proprie initiativa, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedura de urgenta, stabilita potrivit regulamentului de organizare si functionare al Parlamentului.”

Dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Propunerile legislative si proiectele de legi vor fi dezbatute si votate în plen în doua lecturi succesive, la cel putin 30 de zile distanta. În cadrul primei lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole. În cadrul celei de-a doua lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole, urmate de votul final pe întreaga lege. În mod exceptional, Parlamentul poate aproba, cu majoritatea voturilor


(va urma)

Niciun comentariu: